PTSD/Posttraumatisk stresslidelse (F43.1)

Reaksjon på alvorlig belastning

PTSD oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende hendelse eller situasjon av enten
kort eller lang varighet, av usedvanlig truende eller katastrofal art, som sannsynligvis vil fremkalle
sterkt ubehag hos de fleste.

Eksempler på dette kan være naturkatastrofer eller menneskeskapte katastrofer, krigshandlinger, alvorlige ulykker, møte med andre personers voldelige død, selv å bli utsatt for tortur, terrorisme, voldtekt eller andre kriminelle handlinger.

Underliggende faktorer

Predisponerende faktorer, som personlighetstrekk eller tidligere nevroser, kan senke terskelen for utvikling av syndromet eller forverre forløpet, men er verken nødvendige eller tilstrekkelige til å forklare forekomsten av lidelsen.

PTSD symptomer

Typiske PTSD symptomer omfatter episoder hvor man gjenopplever traumet i påtrengende minner (flashbacks), drømmer eller mareritt, samtidig med at en har en fornemmelse av «nummenhet» og følelsesmessig avflatning, distansering fra andre mennesker, nedsatt reaksjoner på omgivelsene, anhedoni og unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumet.

Det er vanlig at man frykter og unngår det som minner om det opprinnelige traume. I noen få tilfeller kan det være dramatiske, akutte utbrudd av frykt, panikk eller aggresjon, utløst av stimuli som utløser en brå tilbakekomst og gjenopplevelse av traumet eller av den opprinnelige reaksjonen på det.

Det foreligger vanligvis autonom hyperaktivitet og vaktsomhet, lettskremthet og søvnløshet. Angst og depresjon blir ofte forbundet med ovennevnte symptomer og tegn, og ikke sjelden oppstår det også selvmordstanker. Omfattende bruk av alkohol eller stoff kan være en kompliserende faktor.

Symptomutvikling

Symptomdebut etterfølger traumet med en latensperiode som kan vare i fra noen få uker til flere
måneder. Sjelden mer enn seks måneder. Forløpet er svingende, men det kan i de fleste
tilfeller forventes bedring. Hos noen få pasienter kan tilstanden ha et kronisk forløp over flere år, med eventuell overgang til en varig personlighetsforandring.

Mer informasjon om PTSD og kompleks PTSD

Du kan lese mer om de diagnostiske kriteriene for PTSD, slik de fremstår i ICD-10.

Her kan lese mer om forskjellen på PTSD og kompleks PTSD.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille time kan du gjøre det her.