hvordan finne psykolog

Steg-for-steg guide: Hvordan skaffe seg psykolog

Det er ikke alltid like lett å vite når- eller hvordan du skal oppsøke psykolog. I denne guiden vil vi gi deg svar på en rekke spørsmål du kan ha om alt fra om du bør dra til psykolog til hvordan du finner og snakker med psykolog. 

For deg som leter etter psykolog i Oslo vil vi gi deg en god oversikt over hvordan du får riktig tilbud for deg og finner fram til psykolog i Oslo, samt hvordan du går fram for å få time. 

Slik blir prosessen så enkel som mulig for deg – og sjansene for at du velger et anbefalt psykologtilbud øker.

Dersom du alt har bestemt deg for å prøve privat psykolog kan du raskt og enkelt bestille psykologtime online her:

Innholdsfortegnelse: 

Psykologtilbud Oslo – infografikk

Nedenfor  har vi laget en enkel infografikk som gir oversikt over de 9 ulike måtene å komme i kontakt med psykolog på.

Hvordan finne psykolog i Oslo
Kort guide til psykolog i Oslo – infografikk

Før vi går over til å beskrive disse ulike psykologtilbudene mer i detalj, skal vi se på noen av de mer følelsesmessige spørsmålene som gjerne ledsager en prosess med å finne psykolog.

Dersom du heller vil bli bedre kjent med Psykologvirke, kan du lese mer om oss her.

Bør jeg gå til psykolog? 

I manges liv får dette ordet “bør” vel stor plass. Vi skulle vel heller konsentrere oss om det vi og det vi vil

Å oppsøke et annet menneske for å få hjelp er helt utvilsomt en sunn og konstruktiv impuls. Alle mennesker trenger hjelp til tider og det å oppsøke psykolog er et rasjonelt mestringsforsøk. Samtidig kan vi fort bli møtt av motkrefter på innsiden, som vil gjøre det til noe annet. Her gjelder det å ikke velge ut fra den frykten som gjerne driver indre undertrykkende krefter.

Eksempler på slike krefter kan være selvbetviling, bagatellisering, skam, selvkritikk og stadig nedprioritering. Forsøk heller å samle motet som må til for å lytte til det sunne ønsket på innsiden om å leve bedre. 

Alle kan ha nytte av å gå til psykolog, men det er ikke det samme som å si at alle trenger det. Hvorvidt det vil være noe for deg er det strengt tatt bare èn måte å finne ut på.

 Vi har aldri opplevd at noen har angret, selv om ikke alle får like mye igjen for det. Utbyttet varierer blant annet med hvor godt samarbeid psykologen og klienten klarer å etablere.

Hvorfor dra til psykolog

Det sikreste tegnet på at du kan ha utbytte er om du tenker at du ikke burde ta plassen fra noen andre, eller tanker om at du vil kaste bort tiden til terapeuten. Det er også en god ide om du er en av de mange som er redde for hva man vil finne ut om seg selv!Det er de fleste av oss på ett eller annet plan.

Småtrollene vi måtte ha i oss har en herlig tendens til å sprekke i lyset og livet blir enklere når man ikke lenger frykter og unngår noe i seg selv. You can run – but you can`t hide.

Når tilsynelatende små problemer er i stand til å vokse seg store på innsiden er det midt i kjernevirksomheten til psykologer og noe av det vi kan hjelpe best med. Enten du sliter med angst, depresjon, selvfølelse, forholdet til andre, eller helt andre ting, kan det være verdt et forsøk.

Her kan du kan lese kort om hva du kan forvente av en terapi hos psykolog hos Psykologvirke, eller se videoen under for en introduksjon fra en av våre psykologer. 

Du kan lese mer om psykologene våre og bestille time her. 

Er henvisning nødvendig?

Henvisning til psykolog vil ikke være nødvendig i alle tilfeller. Hos noen psykologer, som psykologvirke, kan du bestille time uten henvisning. Om du derimot skal til en psykolog som krever henvisning kan du få dette gjennom fastlegen din. For ungdommer kan du også besøke Helsestasjon for ungdom for henvisning til psykolog. 

Skal jeg velge offentlig eller privat psykolog?

Dette er et spørsmål om hovedsaklig tre ting: Hvor lenge du kan tillate deg å vente, hvor mye du er i stand til å betale og om du i det hele tatt får innvilget et offentlig tilbud.

Det er også noen fordeler og ulemper knyttet til rammene ved de ulike offentlige tilbudene som vi skal se på senere i artikkelen.

Pris for privat psykolog i Oslo

En analyse av de 10 øverste organiske treffene når man søker psykolog Oslo på Google viser en gjennomsnittlig pris hos privat psykolog i Oslo på ca 1170kr for en time (45-50min) på dagtid.

Dersom du ønsker time til psykolog på kvelden eller helg må du regne på at prisen stiger med et par hundre kroner.

De fleste tilbyr også dobbeltimer som er billigere, målt i kostnader per time i det minste. Psykologer som tilbyr intensiv korttids psykodynamisk terapi (ISTDP) tilby gjerne også blokktimer (3 klokketimer). Dette er et tilbud som passer bra især om man har lang reisevei eller ønsker å komme raskere i gang.

Den totale kostnaden er selvfølgelig avhengig av hvor mange timer man trenger. Dette er veldig individuelt og noe du kan be psykologen din vurdere i løpet av de aller første møtene.

Se våre priser – les om psykologene – bestill time

Pris for offentlig psykolog

I ethvert offentlig tilbud betaler du egenandeler for hver time (351,-for enkelttimer og 527,- for dobbeltimer) opp til frikortsgrensen som for 2021 ligger på kr 2460.

Se her for ytterligere detaljer om frikortsordningen ved behandling hos psykolog.

Hvilke hovedtyper psykologtilbud finnes i Oslo?

Vi skal mot slutten av artikkelen se detaljert på i alt 9 måter å komme i kontakt med psykolog i Oslo på. Forenklet kan vi si at du står ovenfor to hovedalternativer: 

  1. Ta direkte kontakt med en privat psykolog og få time i løpet av få dager. Du må da betale selv eller få utgifter dekket gjennom privat helseforsikring eller via arbeidsgiver.
  2. Ta kontakt med fastlegen og drøfte hvilket av de offentlige tilbudene du kan kvalifisere til og få en henvisning dit. Da betaler du bare egenandeler, er ikke sikret inntak, og du må påregne noen ukers/måneders ventetid.
  3. Du kan også selv ta direkte kontakt, uten henvisning, ved noen andre instanser som tilbyr kortvarig tilbud til deg med lettere vansker, mer om detaljene i dette under.

Her kan du lese enda mer inngående om hvordan terapi hos psykolog kan hjelpe.

Psykologhjelp i Oslo: Ni alternativer

Nedenfor vil vi gå mer detaljert til verks og beskrive i alt åtte ulike alternative måter man kan få kontakt med psykolog i Oslo på.

Vi vil se på inntakskriterier samt fordeler og ulemper ved de ulike tilbudene slik at du kan finne det riktige alternativet for deg og komme videre i prosessen.

1. Privat psykolog uten avtale

Hos privat psykolog uten avtale må du i utgangspunktet dekke kostnadene selv. Unntaket er om du har helseforsikring som dekker behandlingen, eller om din arbeidsgiver kan være villig til å investere.

Fordelene er blant annet at tilgjengeligheten er høy og ventetiden er kort. Søker du privat psykolog i Oslo får du time på dagen, eller i alle fall i løpet av et par dager. Du søker helt enkelt på Google og gjør online booking, ringer eller sender mail til tilbyderne. Du kan regne med å få svar direkte eller i løpet av få timer. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Andre fordeler er at man står fritt til å avtale lengre sesjoner som dobbeltimer, at behandlingen ikke har en øvre ramme for antall timer og man kan avtale timer så ofte eller skjelden som man selv ønsker. Man står også fritt til å velge psykolog selv, og enkelt bytte dersom det ikke fungerer. Dette er ikke alltid tilfellet ved offentlige tilbud. Hos privat psykolog er det også enkelt å få time på kveldstid.

Om du velger å gå for dette alternativet kan du bestille time online på to minutter her:

2. Avtalespesialister  

Den andre hovedformen er psykologer som organiserer seg privat, men som har avtale med det offentlige (såkalt refusjonsordning eller driftstilskudd). Disse psykologene kalles gjerne avtalespesialister.

Fordelene er at du kun betaler egenandeler opp til frikortsgrensen. Samtlige av psykologene i Oslo med slik avtale har også lang erfaring. Her kan du også avtale lengre sesjoner om det er ønskelig.

Ulemper med avtalespesialister

Ulempen er at det er få tilbydere og til dels lange ventelister. Noen opplever også at det er utfordrende å oppnå kontakt. Først trenger du en henvisning fra din fastlege. Snakk med fastlegen din om hvorvidt den såkalte «clusterordningen» fungerer. Dette er en ordning hvor enkelte avtalespesialister knyttes spesielt opp mot de ulike fastlegekontorene, nettopp for å øke tilgjengeligheten, men det er ikke alle steder dette fungerer like godt.

Derfor anbefales det at du ringer fritt sykehusvalg-kontoret på telefon 800 41 004. Her har de oppdatert informasjon om ventetiden hos de ulike avtalespesialistene. Da kan du ta utgangspunkt i en kortere liste over psykologer i Oslo som har relativt sett kortere ventetid og ta kontakt. Vær forberedt på at de fleste har begrenset telefontid.

De fleste ønsker at du skriver noen ord om hva du ønsker hjelp til. Send gjerne et standardskriv på maks en A4 side til 10 stykker med det samme, da det kan ta tid å få svar.

Vær også forberedt på at mange vil du ikke få svar av i det hele tatt. Det er desverre helt vanlig og du må ikke tro at det handler om innholdet i akkurat ditt brev.

Om du ønsker å komme i kontakt med en avtalespesialist i Oslo kan du bruke følgende lenke til  psykologer i Oslo med driftsavtale. Avtalespesialistene har forøvrig samme fordeler som private psykologer med få rammebegrensninger på varighet og hyppighet på behandlingen.

3. Henvisning til offentlig psykisk helsevern / ordinært DPS

Dette tilbudet innebærer henvisning fra fastlegen til ulike Distrikts Psykiatriske Senter (DPS) i bydelene. Inntakskontoret ved DPS vurderer innholdet i henvisningen opp mot en del kriterier for å avgjøre om du har krav på psykisk helsehjelp. De mest alvorlige sakene prioriteres.  Hvor lista ligger er bydelsavhengig.

Innen 30 dager etter at henvisning er sendt skal du få beskjed om du har fått inntak og hvor lang ventetiden er. Denne varierer mellom 6 og 20 uker, med 12 uker som det mest vanlige. Du kan sjekke oppgitte ventetider ved ulike DPS i Oslo og omegn her. 

DPS er organisert i tverrfaglige team bestående av psykolog/psykologspesialist, psykiater, lege i spesialisering, psykiatrisk sykepleier og (klinisk) sosionom. Din behandler kan altså ha høyst forskjellig fagbakgrunn. 

Det viktigste for behandlingsutfall er kvaliteten på relasjonen og samarbeidet mellom deg og din behandler uavhengig av fagbakgrunn. Det kan likevel være greit å være oppmerksom på at man ikke nødvendigvis blir tildelt psykolog som behandler på DPS.

4. Henvisning til «raskere tilbake» klinikk

“Raskere tilbake” klinikk er et psykologtilbud med lavere terskel for inntak enn ordinært DPS. For å kvalifisere til inntak må du enten være sykemeldt grunnet psykiske vansker eller så må  fastlegen vurdere at det er fare for sykmelding. Sykemeldingen må ha vart i mindre enn ett år. Idet du går over på arbeidsavklaringspenger etter et års sykemelding, er du ikke lenger i målgruppen.

Psykolog gjennom raskere tilbake ordningen har varierende ventetid, men rundt 8 uker kan være en pekepinn. Behandlere ved raskere tilbake poliklinikkene i Oslo er stort sett psykologer og psykologspesialister. Enkelte klinikker har rammebegrensninger opptil maks 7 timer med en bestemt behandlingsform, mens andre klinikker har friere rammer.

5. Viderehenvisning til 3. linjetjenester  

Om du har vært en runde eller to i behandlingsapparatet kan det være greit å vite om at det finnes såkalte 3. linjetjenester. Fastlegen regnes som første linje, og de offentlige tilbudene nevnt over regnes som andrelinjetjenester.

Tredjelinjetjenester er enda mer spesialiserte enheter. Det finnes egne klinikker for eksempelvis traumelidelser, tvangslidelser og relasjonsvansker. Dersom du ikke har fått ønsket behandlingsresultat i andrelinjetjenesten, kan du drøfte henvisning til enda mer spesialiserte enheter for akkurat din lidelse med din behandler eller fastlege.

6. Studenthelsetjeneste eller bedriftshelsetjeneste   

Er du student i Oslo og har behov for psykolog, har du som regel tilgang på psykiske helsetjenester gjennom Studentsamskipnaden. Her betaler du bare egenandeler.

Flere bedrifter har også en egen bedriftshelsetjeneste med mulighet for gratis psykolog i Oslo.

7. Familievernkontor

På familievernkontorene jobber ulike faggrupper, blant annet psykologer. Familievernet er et gratis tilbud fra Barne-, ungdoms- og familieetaten om terapi, rådgivning og veiledning når det er vansker, konflikter eller kriser i parforholdet eller familien.

Bufetats familievernkontor er statlige, men det finnes også kirkelige familievernkontor som er en del av det offentlige tilbudet.

Ventetiden varierer men man bør påregne noen ukers ventetid. Du kan ta kontakt som enkeltperson om du opplever familierelaterte problemer, men du kan ikke påregne å få jevnlige individuelle samtaler her.

Her er en komplett oversikt over familievernkontor med gratis psykolog i Oslo. Her kan du spesifikt oppsøke kirkens familievernkontor. 

8. Senter for jobbmestring

Senter for jobbmestring er et tilbud i regi av NAV, til mennesker med lette til moderate angst og/eller depresjonsplager som hindrer arbeidsdeltagelse. Målet er å mestre plagene, komme raskest mulig i arbeid og mestre jobben over tid. Tilbudet gjelder både de som er uten arbeidsforhold og de som har et arbeidsforhold de ikke klarer eller ønsker å gå tilbake til

Her gis det arbeidsrettet kognitiv terapi av psykologer og annet personell med helse-/sosialfaglig utdanning, som har videreutdanning i kognitiv terapi.

I tillegg gis individuell jobbstøtte av såkalte jobbspesialister. Dette er personell i NAV med god kjennskap til karriereveiledning og lokalt arbeidsmarked. Tilbudet er gratis. 

9. Akutte tilbud

Ved akutt krise kan du ringe legevakten i Storgaten 40 på 22932293 eller henvende deg til akuttenheten ved DPS i din bydel. Du trenger ikke henvisning, betaler kun egenandel og ventetiden er kort (for mange under en time). For kontaktinformasjon og detaljer om psykiatrisk legevakt bruk denne lenken. 

Her følger informasjon om de akutteam sortert etter bydelstilhørighet:

Hvilken psykolog bør jeg velge?

Det er vanskelig å gi et klart svar på hvilken psykolog du bør velge. Det er nesten umulig å vite på forhånd hvem som vil bli en god psykolog for akkurat deg. Det kommer veldig an på den relasjonen og det samarbeidet dere klarer å etablere, så kjenn på det og forsøk å ta ansvar for din del av relasjonen – verken mer eller mindre.

I utgangspunktet kan enhver psykolog behandle de fleste psykiske lidelser. Det betyr selvfølgelig ikke at alle er like gode på alt. Psykologer er forskjellige som mennesker og arbeider med høyst ulike metoder. Om du ikke får ønsket resultat hos en psykolog, kan du få veldig god hjelp hos en annen. Du kan lese på nettsidene, men ofte må man rett og slett treffe vedkommende og teste ut et samarbeid før man finner ut om det er riktig.

Utfordringer med psykolog

Ikke sjelden kan noen av de samme problemene du opplever i andre relasjoner, også gjøre seg gjeldende i relasjonen til psykologen. For eksempel tillitsproblemer eller forskjellige antagelser om hva psykologen måtte tenke eller føle om deg.

I slike tilfeller anbefaler vi at du tar det opp med psykologen. Ofte kan det være veldig hjelpsomt å arbeide seg gjennom slike repetisjoner av gamle ting. Om du ikke opplever å få noe som helst ut av kontakten i løpet av de første fem timene bør du ta det opp med psykologen, gå en runde med deg selv, og om det ikke kommer noe ut av det sterkt vurdere å bytte.

Dersom du vurderer det helprivate alternativet kan du lese litt mer om Psykologvirke her.

Her kan lese mer om hvordan bestille psykologtime hos Psykologvirke.

Anbefalt psykolog Oslo – finnes anmeldelser av psykologer? 

Om du leter etter anbefalt psykolog i Oslo er ikke det helt enkelt. Før lå det en rekke anmeldelser av psykologer på Anbefalt.no, men de ble kjøpt opp av Gulesider.no og muligheten til å legge inn omtaler anonymt forsvant. Det begrenser verdien av tjenesten betydelig. Et fåtall ønsker å legge inn anmeldelse av psykolog med fullt navn. Noen psykologsider publiserer vitnesbyrd fra tidligere pasienter, men dette vil også ha begrenset verdi i og med at slik publisering vil være selektiv.  

Det beste er kanskje derfor om du kan få anbefalinger fra noen du kjenner eller stoler på. Du kan også spørre fastlegen din om hans eller hennes anbefalte psykologer. Til syvende og sist må man nesten bare teste ut et samarbeid for å finne ut om psykologen kan være bra for akkurat deg.

Sist, men ikke minst  

Alle mennesker fortjener frihet, kjærlighet, glede og god helse. Lykke til med det fine prosjektet du har gående.

Om vi kan bidra gjør vi det gjerne. Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap. Velkommen skal du være.

Les om psykologene våre og bestill nå

Om du tror flere du kan ha nytte av denne artikkelen, del den gjerne ved å trykke på ikonene under eller ved å kopiere følgende lenke og sende den til noen du bryr deg om.

Forsiden til Psykologvirke