PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Relasjonelle traumer

Hva er relasjonelle traumer?

Relasjonstraumer er traumer, som har hendt i relasjon til andre mennesker. Eksempler på dette kan være seksuelt misbruk, fysisk misbruk, omsorgssvikt, mobbing, krig, tortur og fengsel. Det er altså intendert skade påført av en annen eller flere andre. Dette til forskjell fra tilfeldige eller såkalt «ikke intenderte» traumer; som naturkatastrofer, alvorlig sykdom eller ulykker.

Dersom traumet gjentar seg flere ganger over tid, som ved eksempelvis omsorgssvikt, familievold, incest; altså vedvarende uforutsigbar dødstrussel eller trussel på integritet, kalles det ofte «type 2 traumer».  

Dersom de komplekse belastningene skjer over tid, tidlig i et barns liv, særlig der dette skjer i nære relasjoner og derav påvirker omsorgsklimaet – bruker en gjerne betegnelsen «utviklingstraumer»

Utviklingstraumer og/eller relasjonelle type 2 traumer, er den typen traumer som oftest forbindes med de mer alvorlige traumetilstandende, der symptomer og funksjonsnedsettelse er mer gjennomgripende.  

Selve relasjonen i sentrum: effekten av relasjonstraumer

Det er ikke bare de spesifikke traumene i seg selv, som er skadelige for utsatte. I kjernen av relasjonelle traumer, er det ofte selve tapet av en nær støttende person, som er essensen i det vonde. Det å føle seg ensom og alene, uten en stabil opplevelse av tilhørighet og tilstedeværelse fra et annet menneske.

Møter med smerte og overveldelse, uten tilgang på et annet organiserende sinn; som kan støtte, trygge, ramme inn og skape et sammenhengende narrativ rundt opplevelsen. En forståelse som er avgjørende for å kunne gjenopprette balanse i kropp og sinn. Det vonde har skjedd og er over, nå er det trygt.

Vi forstår oss selv gjennom samhandling med andre

Vi utvikler vår forståelse av oss selv, andre og verden gjennom interaksjon med andre mennesker. Derfor er det ikke vanskelig å forstå hvordan gjentatt krenkelse, misbruk eller vold, kan gjøre at en utvikler et negativt bilde rundt nettopp seg selv, andre og verden.

Som grunnleggende leveregler eller sannheter, som driver spesifikke måter å tenke, føle og handle på. Slike strukturer kan være svært robuste mot påvirkning og korrigerende informasjon: for eksempel opplevelser som tilsier at du faktisk har en verdi eller at andre er til å stole på og kan stille opp for deg hvis du trenger det.

Mange kan på den måten identifisere seg med en opplevelse av selvforakt, avmakt og ensomhet, ikke som et resultat av traumene, men som noe defekt ved seg selv og sin personlighet.

Traumer påført av voksne som skulle ivaretatt ikke skadet

I mange tilfeller er det dessverre også dessuten personen(e) som i utgangspunktet skulle vært trygge, som har utøvd vold eller misbruk. Dette bidrar ofte til å komplisere traumenes effekt hos utsatte.

Skade i relasjon og tilfriskning i relasjon  

Siden den grunnleggende opplevelse av et relasjonstraume er separasjon og ensomhet, i møte med noe belastende og vondt, kan en også forstå hvorfor en sunn, trygg og tillitsfull relasjon er essensielt i veien mot tilfriskning. Sårene som ble til i en relasjon må heles i en relasjon.

En kan til og med hevde at noen typer motgang og vanskelige hendelser faktisk blir til traumatiske opplevelser, kun hvis relasjonell støtte ikke er tilgjengelig. En god, trygg og støttende relasjon er således en slags buffer mot traumers effekt på kropp, sinn og sjel.

Det er også noen av de aktive ingrediensene i behandlingen av relasjonelle traumer. Du kan lese mer om dette og andre viktige elementer innen behandling av relasjonstraumer her.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.