Nevroaffektiv terapi

Hva er nevroaffektiv psykoterapi?

Nevroaffektiv utviklingsteori er en teoretisk forståelsesramme og forskningsbasert metode (Susan Hart og Marianne Bentzen) for å forstå menneskets følelsesmessige, personlighetsmessige og sosiale utvikling og hvordan vi utvikler mestrings- og selvreguleringsferdigheter i forhold til temperament, følelser og humør.

Det teoretiske utgangspunktet bygger bro mellom tilknytningsteori, utviklingspsykologi, traumeteori og nyere hjerneforskning.

Relasjonen i sentrum

Den peker også på hvordan man kan gjennom en trygg relasjon kan bearbeide tidlige traumer, og tilrettelegge intervensjoner ut fra den nærmeste følelsesmessige utviklingssone for å utvikle følelsesmessige og relasjonelle evner og psykisk resiliens, uavhengig av alder og status.

Modning på tre nivåer: utvikling av resilliens

Nevroaffektiv modning foregår på tre hierarkisk forbundne nivåer, det autonome nivå som modnes gjennom kroppssansning og synkroniserende arousalregulering, det limbiske nivå som modnes gjennom følelsesmessig avstemning og det prefrontale nivå som modnes gjennom mentalisering. Når alle tre nivåer har utviklet fleksibilitet og er integrert, utvikles psykisk resilliens.