PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Høysensitiv: Kjennetegn og behandling for høysensitive personer

Høysensitive personer er særlig følsomme, noe som gir både utfordringer og berikelser.  Her kan du ta en høysensitiv test, samt lære mer om hva det vil si å være høysensitiv og hvordan en psykolog kan hjelpe. 

Gjennom titusenvis av terapitimer har vi lært en del om hvordan utfordringer muligheter ved høysensitivitet kan løftes og utfordringene begrenses.

Hva betyr det å være høysensitiv?  

Høysensitiv, eller HSP (Highly sensitive person), er en personlighetstype hvor man er spesielt sensitiv for lyder, følelser, nyanser og uttrykk. Høysensitive personer er svært oppmerksomme og kan fort oppdage endringer på stemningen i et rom eller følelser til mennesker rundt. 

Høysensitiv er en personlighetstype, ikke en sykdom eller diagnose. Det å være høysensitiv er normalt og mellom 15 til 20 prosent av befolkningen kan ha slike trekk. Det å være høysensitiv kan være fint, samtidig som det kan ha sine utfordringer. 

Høysensitive personer er for eksempel gjerne empatiske og flinke med andres følelser. Samtidig blir høysensitive personer gjerne lettere overveldet av verden rundt og kan ha behov for å trekke seg tilbake.

Innimellom kan det også være vanskelig å føle seg trygg på om det man fanger opp hos andre er reelt, eller et resultat av egne indre prosesser. Man kan særlig begynne å tvile når andre ikke ser ut til å merke seg ved det du plukker opp.

Dersom du ønsker å snakke med psykolog i Oslo, eller via sikker videoløsning over hele landet, kan vi bistå deg til å navigere tryggere i alle de spenningsfeltene høysensitive personer kan bli fanget i.

Kjennetegn på høysensitiv

Her er noen eksempler på høysensitiv kjennetegn: 

 • Svært oppmerksom på sine omgivelser
 • Empatisk
 • Lett stresset eller overstimulert 
 • Reagerer sterkt på lyd og lys 
 • Lett sliten og har behov for å trekke seg tilbake 
 • Ekstra følsom 
 • Reagerer sterkt på ulike former for kunst, film og musikk 

Om du kjenner deg igjen i noe av dette, kan du ta en høysensitiv test nedenfor.
Videre kan du finne enda mer informasjon om høysensitive personer og lære om behandling, høysensitive barn og høysensitivitet i parforhold. 

Høysensitiv behandling   

Først vil vi understreke at høysensitivitet i seg selv selvfølgelig ikke er noe man skal «behandle». Likevel kan en høysensitiv person, som alle andre, ha en rekke livsvansker og indre uløste konflikter som det kan være nyttig å få hjelp til.

Som høysensitiv vil man også bli ekstra påvirket av både godt og vondt. Det er vakkert og man er på mange måter nærmere selve livet, men det kan også by på utfordringer. Vi har erfart at aksept, hensyntagen og verdsetting av høysensitivitet er en grunnleggende forutsetning. Og så kan man jobbe med de vanskene høysensitive, som alle andre, kan ha, men som man kanskje blir ennå sterkere påvirket av.

Den virkelig gode nyheten er at man kan også bli ekstra sterkt påvirket av en positiv terapeutisk opplevelse. Etter å ha lest denne artikkelen kan du forhåpentligvis lettere avgjøre om behandling hos psykolog er riktig for deg.

Om du allerede nå har bestemt deg for å gi det et forsøk, kan du enkelt bestille time via vår online booking. 

I løpet av de første par timene vil du få en klar fornemmelse av hvorvidt terapi hos oss vil hjelpe deg eller ikke.

Vi tilbyr videoterapi til mennesker over hele landet. Du kan se en video hvor vi deler våre erfaringer med videoterapi på bestillingssiden over.

Hva kan psykolog hjelpe deg med?

En rask oversikt over noen av de problemstillingene som har vært særlig relevante hos høysensitive vi har jobbet med

 • Er jeg høysensitiv?
 • Hvordan verdsette og utnytte sensitivitet?
 • Hvordan kultivere aksept og selvmedfølelse?
 • Hvilke forventninger er det rimelig å ha til omgivelsen
 • Hvordan kan jeg avgrense meg?
 • Hvordan regulere følelsene mine?
 • Hvordan kan jeg takle vanskelige situasjoner med mer indre ro, kraft og styrke?
 • Har jeg uløste emosjonelle konflikter?
 • Har jeg lav toleranse for visse følelser?
 • Er jeg sensitiv for andre men insensitiv for meg selv?
 • Er jeg sensitiv og/eller har jeg angst?
 • Fanger jeg opp andres stemninger og/eller leser jeg inn mitt eget?
 • Har jeg spesielle evner?

Listen kunne vært mye lengre. Vi vil i første time forsøke å kartlegge hvilke problemstillinger som er relevante for akkurat deg og holde fokuset der.

Før vi ser nærmere på noen av underpunktene over, skal vi formidle noen av våre perspektiver på høysensitivitet

Vi tilbyr videoterapi til mennesker over hele landet. Du kan se en video hvor vi deler våre erfaringer med videoterapi på bestillingssiden over.

Høysensitiv hos psykolog – Hva kan vi hjelpe med?

En rask oversikt over noen av de problemstillingene som har vært særlig relevante hos høysensitive vi har jobbet med

 • Er jeg høysensitiv?
 • Hvordan verdsette og utnytte sensitivitet?
 • Hvordan kultivere aksept og selvmedfølelse?
 • Hvilke forventninger er det rimelig å ha til omgivelsen
 • Hvordan kan jeg avgrense meg?
 • Hvordan regulere følelsene mine?
 • Hvordan kan jeg takle vanskelige situasjoner med mer indre ro, kraft og styrke?
 • Har jeg uløste emosjonelle konflikter?
 • Har jeg lav toleranse for visse følelser?
 • Er jeg sensitiv for andre men insensitiv for meg selv?
 • Er jeg sensitiv og/eller har jeg angst?
 • Fanger jeg opp andres stemninger og/eller leser jeg inn mitt eget?
 • Har jeg spesielle evner?

Listen kunne vært mye lengre. Vi vil i første time forsøke å kartlegge hvilke problemstillinger som er relevante for akkurat deg og holde fokuset der.

Før vi ser nærmere på noen av underpunktene over, skal vi formidle noen av våre perspektiver på høysensitivitet.

Blir man født høysensitiv?  

De vi har samarbeidet med, som har blitt kategorisert som høysensitive etter selvtester på nettet, er naturligvis svært forskjellige som personer.  Noen ser ut til å være født særlig sensitive, i et normalt stabilt og støttende miljø. 

Andre ser ut til å være født med normal grad av sensitivitet men har blitt særlig utfordret av oppvekstbetingelser og endt opp med å slå ut som høysensitive på selvtester.

Noen har både blitt født særlig sensitiv og oppvokst særlig utfordret. Den medfødte delen av sensitiviteten er verken lett eller ønskelig å endre.

Man kan lære seg å forholde seg mer konstruktivt til den. Fremfor alt: man kan få hjelp til å løse opp i de indre knutene som har satt seg gjennom oppvekst og utvikling – som i seg selv kan gi utslag på høysensitivitet tester.

Her kan du lese mer om hvordan vi tenker at psykoterapi kan hjelpe.

Høysensitive barn

Det trenger slett ikke foreligge synlig dramatikk. Felles er at man har blitt stående i sterke emosjonelle spenningsfelt. En oppvekst innebærer alltid en viss grad av kompromiss mellom autentisitet og tilknytning.

Mange har vokst opp i ulike emosjonelle skrustikker. Gjerne i spennet mellom egne og andres behov. Eller på andre måter i uløselige lojalitetskonflikter og mellom motstridende følelser ovenfor viktige andre.

Andre har fra ung alder blitt pålagt for mye ansvar, direkte eller subtilt, av en selv eller andre. Flere har opplevd grader av rolle-reversering ovenfor egne omsorgsgivere. Eller omsorgsgivere som har hatt vansker med å ta vare på seg selv.

Kanskje i kontekst av et destruktiv parforhold og eller uklare grenser, tendens til å påføre skyldfølelse, offermentalitet eller annet. Mange har blitt eksponert for mye emosjonell smerte hos andre, eller levd i en emosjonell atmosfære preget av latent ustabilitet.

Man er avhengig av å kunne følge sin egen magefølelse og spontanitet her i livet – men også av å ha trygge relasjoner til andre. Som barn er man fullstendig prisgitt dette. Når barnets løsning på de emosjonelle spenningsfeltene blir å bli hyperoppmerksom utover – og overkontrollerende innover, kan dette sikre tilknytning og dermed overlevelse, men det operativsystemet som da dannes trenger oppdatering. Tilpasning har kanskje gått for mye på bekostning av autentisitet. Her kan behandling hos psykolog spille inn.

Er barnet mitt høysensitiv?

Vi vet fra forskning gjennom flere tiår at spedbarn skiller seg fra hverandre på en rekke trekk allerede i nyfødtperioden. Noen er helt klart mer sensitive enn andre. Men begrepet høysensitiv slik det defineres gjennom selvtester på nettet, finnes det ikke solid forskning på. Begrepet høysensitiv er alt for vidt og upresist og fanger opp høyst ulike fenomener.

Men forskere har i lang tid undersøkt en rekke mer avgrensede trekk hos barn, som faller inn under begrepet barns «temperament». Dette begrepet refererer til barnets naturlige atferdsdisposisjoner allerede fra nyfødtperioden.

For eksempel vet man at spedbarn har stor naturlig variasjon i det som kalles emosjonell reaktivitet, hvordan de takler overganger, nye stimuli, hvorvidt de søker utover eller innover og mye mer. Flere av disse ulike avgrensede temperamentstrekkene kan passe inn under begrepet høysensitiv. Noen barn er sensitive, andre er robuste. Andre igjen har en miks av sensitivitet og robusthet på ulike underområder. Ikke minst vet vi at de medfødte tilbøyelighetene er svært påvirkelige av miljøet.

Interaksjonseffekter mellom barnets og miljøets tilbøyeligheter er avgjørende for barnets videre utviklingsvei. I et miljø hvor sensitivitet hensyntas og verdsettes, blir veien lettere, og vica versa. Et viktig poeng her er at et sensitivt barn vil profitere ekstra mye på et stimulerende og trygt oppvekstmiljø, men også preges mer av de skadelige elementene i oppvekstmiljøet.

Høysensitiv som begrep fordeler og ulemper

Vi har erfart at for mange av de som søker behandling hos psykolog har høysensitivitet vært et veldig nyttig begrep. For noen har det også vært begrensende. I en behandling hos oss kan du få hjelp til å sortere ut hvordan dette forholder seg for deg. Det er ofte en stor lettelse å kjenne seg igjen i begrepet og for mange faller bitene på plass. Begrepet hjelper med å akseptere en dimensjon ved selvet som man kanskje i årevis har kjempet mot.

Det kan i seg selv være krevende å være ekstra sensitiv, og mange opplever også at høysensitivitet ikke passer inn i ytre forventninger og «oppvekstkvernen».

Begrepet hjelper med å understreke og akseptere forskjellene som naturlig eksisterer mellom oss i grader av sensitivitet, og løfter frem viktigheten av at dette hensyntas – først og fremst av en selv, men også av omgivelsene. Dette er viktig for å kunne leve godt med utfordringene en særlig sensitiv personlighet er forbundet med, og for å kunne omfavne mulighetene.

Høysensitivitet som begrensende begrep?

Grunnen til at begrepet kan virke begrensende er hovedsakelig knyttet til to forhold: For det første er begrepet svært vidt. Høysensitiv test  på nettet fanger inn svært mange potensielt ulike fenomen, som samles i sekkebetegnelsen høysensitiv. Høysensitiv kan dernest brukes som en bred forklaring for en rekke vansker man opplever.

Vi har sett at mange utfordringer høysensitive mennesker har, ikke nødvendigvis skyldes sensitivitet i seg selv. Om man for eksempel tar inn andres signaler på et nivå som nesten kan virke overveldende, er dette en manifestasjon av sensitivitet.

Samtidig trenger ikke et slikt potensiale for sensitivitet gjøre at man driver overdreven selvsensur og tilpasning til den andre. For at det skal skje trenger man sensitivitet of en indre konflikt der man selv går tapende ut. Den indre konflikten kan vi hjelpe deg med å behandle gjennom psykologtimer hos oss.

Psykologhjelp ved høysensitivitet

Kjenner du  deg igjen i noe av dette, eller har du på andre måter blitt tvunget til å navigere i krevende emosjonelle landskap fra ung alder? Da er det meget mulig at for eksempel en av våre ISTDP terapeuter (intensiv dybdeterapi) vil kunne bidra til å gjøre deg mer trygg og robust på en del områder.

De fleste vi har jobbet med har merket at ved å oppøve angst- og følelse toleranse gjennom terapien, fått mer ro , indre styrke og kraft. Ikke sjelden handler det om å kunne tåle egne grensebevarende følelser ovenfor andre bedre.

Noen personer som har utslag på høysensitivitet preges av at negative følelser ovenfor andre, og særlig sinne, har fusjonert med engstelse og skyldfølelse. Denne fusjonen er fullt mulig å bryte opp gjennom systematisk terapi arbeid. Det trenger ikke alltid ta så veldig mange timer heller.

Element som selvkritikk og det å føle at andre synes negativt om en selv, som prominente personer har trukket frem som eksempler på høysensitivitet, handler overhode ikke om medfødt sensitivitet. Dette er plagsomme forsvarsmekanismer i psyken som man kan få hjelp til å svekke og av og til fjerne, gjennom psykologbehandling.

Høysensitiv hos Psykologvirke  

Forskningen, og vår personlige erfaring i arbeidet med høysensitive, gir et langt mer sammensatt bilde av ulike former for sensitivitet og foranderlighet enn det man kan få inntrykk av gjennom enkelte kanaler.

I det du har en presis forståelse av hva som er hva i akkurat ditt tilfelle, er det lettere å navigere i spennet mellom aksept og forandring.

Dersom du ønsker å gi det et forsøk kan du enkelt bestille time online. Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap.

Velkommen skal du være.

Om du ikke har helseforsikring, eller kan betale privat psykolog selv, har vi laget en komplett guide over hvordan finne psykolog i Oslo.

For et stimulerende perspektiv på høysensitivitet, kan følgende lenke til kanskje verdens mest populære psykologi-podcast, Shrink rap radio, være av interesse:

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.